Forside

Åpenhetsloven

Selmers arbeid med sosial bærekraft

Selmers visjon er å skape varige verdier – også i samfunnet vi er en del av. Våre fire kjerneverdier er tett på, drivkraft, takhøyde og begeistring. Visjonen og kjerneverdiene våre beskriver hva som er viktigst for felleskapet vårt.

Selmer skal være en attraktiv arbeidsplass som ivaretar alle ansatte. At våre medarbeidere skal ha den beste hverdagen i Selmer, er forankret i vår identitet og en klar og uttalt prioritet.

Som advokatfirma blir Selmer møtt med økende forventninger om mangfold, kjønnsbalanse og likestilling. Vi har et kontinuerlig fokus på å styrke kvinnelig representasjon og mangfold hos Selmer, blant annet ved å sette disse spørsmålene på dagsorden både i ledelsen, styret og i partnerskapet.

Til grunn for vårt virke ligger relevante internasjonale standarder for samfunnsansvar. Disse inkluderer UN Global Compacts 10 prinsipper, ILO konvensjonene, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Selmer er medlem i UN Global Compact (UNGC), FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Som medlemsbedrift forplikter vi oss til UNGCs 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv. Medlemskapet støtter opp under Selmers bærekraftstrategi, vår visjon og våre kjerneverdier.

Bærekraftstrategi

Vår virksomhet skal drives etisk og miljømessig forsvarlig. Selmers bærekraftstrategi har følgende målsetninger:

  • Selmer tilbyr juridiske tjenester og jurister skal fremme rett og hindre urett. Som forretningsadvokater skal vi bidra til ansvar og anstendig atferd i næringslivet.
  • Selmer skal opptre ansvarlig med forsvarlig eierstyring og tydelige retningslinjer for hele firmaet. 
  • Selmer skal være en attraktiv arbeidsplass med omsorg for den enkelte medarbeider og dens livssituasjon.
  • Der det er en naturlig del av rådgivningen skal Selmer aktivt bistå våre klienter med råd som muliggjør utvikling i bærekraftig retning.
  • Selmer skal aktivt søke å redusere egne fotavtrykk, i samarbeid med og ved å stille krav til våre leverandører. 
  • Selmer skal bidra til respekt for grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter og påse at vi ikke medvirker til krenkelser i vår virksomhet og rådgivning. 

Selmers etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer er et rammeverk for krav til adferd i Selmer. Retningslinjene er førende for hva medarbeidere i Selmer skal kunne forvente av hverandre, og hva klienter, forretningspartnere, leverandører og samfunnet generelt skal forvente av oss som firma. Etisk adferd er avgjørende for at Selmer skal kunne operere med troverdighet og tillit i markedet.

Aktsomhetsvurderinger: Kartlegging av leverandørkjede

Som del av vår aktsomhetsvurdering gjennomfører Selmer en kartlegging og risikovurdering av vår leverandørkjede i henhold til åpenhetsloven.

Overordnet har Selmer en leverandørkjede med lav risiko. De fleste av Selmers leverandører er norske selskaper, hvor de største av disse er underlagt åpenhetsloven.

Vi har iverksatt rutiner for risikovurdering av leverandørkjede, med oppfølging av leverandører basert på kartlagt risikoprofil − inkludert bakgrunnssjekk, oppfølging og revisjon for disse leverandørene underveis i kontraktsforholdet. Ved risikokartlegging av leverandører anvender vi et risikoklassifiseringsverktøy der vi vurderer leverandører basert på relevante risikokategorier, som landbasert risiko og industririsiko for den enkelte leverandør. Ved høyere risiko gjennomføres det supplerende undersøkelser, og leverandøren blir etter disse vurderingene kategorisert etter identifisert risiko, fra lav til høy. Oppfølgingstiltak blir vurdert og iverksatt basert på risikokategorien som leverandøren har fått.

For mer informasjon om vår tilnærming til bærekraft, les UN Global Compact rapport:

Selmer Report 2021-2022