Forside

Åpenhetsloven

Om Selmer og sosial bærekraft

Selmers visjon er å skape varige verdier – også i samfunnet vi er en del av. Våre fire kjerneverdier er tett på, drivkraft, takhøyde og begeistring. Visjonen og kjerneverdiene våre beskriver hva som er viktigst for felleskapet vårt.

Selmer skal være en attraktiv arbeidsplass som ivaretar alle ansatte. At våre medarbeidere skal ha den beste hverdagen i Selmer, er forankret i vår identitet og en klar og uttalt prioritet.

Som advokatfirma blir Selmer møtt med økende forventninger om mangfold, kjønnsbalanse og likestilling. Vi har et kontinuerlig fokus på å styrke kvinnelig representasjon og mangfold hos Selmer, blant annet ved å sette disse spørsmålene på dagsorden både i ledelsen, styret og i partnerskapet.

Til grunn for vårt virke ligger viktige internasjonale standarder for samfunnsansvar. Disse inkluderer UN Global Compacts 10 prinsipper, ILO konvensjonene, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter samt internasjonale og regionale menneskerettighetskonvensjoner.

Selmer er medlem i UN Global Compact (UNGC), FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Som medlemsbedrift forplikter vi oss til UNGCs 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv. Medlemskapet støtter opp under Selmers bærekraftstrategi, vår visjon og våre kjerneverdier.

Vårt arbeid med sosial bærekraft

Bærekraftstrategi

Våren 2023 satte Selmers styre i gang et prosjekt med mål om å videreutvikle Selmers bærekraftstrategi. I bærekraftstrategien inngår også arbeidet med å sikre etterlevelse av åpenhetsloven. Prosjektet har tatt sikte på å identifisere risiko for negativ påvirkning, inkludert grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjede. Som en del av prosjektet er det også pekt ut hvor Selmer kan ha størst positiv påvirkning. Analysen har resultert i utforming av nye styringsdokumenter og retningslinjer for Selmer.

Arbeidet med åpenhetsloven er forankret i Selmers styre. Styret har hovedansvaret for at Selmer opererer i tråd med prinsippene for ansvarlig næringsliv, mens Managing Partner har det overordnede ansvaret for å sikre daglig oppfølging av tiltak som iverksettes.

Code of conduct

Selmers Code of Conduct er et rammeverk for krav til adferd i Selmer. Dokumentet er førende for hva medarbeidere i Selmer skal kunne forvente av hverandre, og hva klienter, forretningspartnere, leverandører og samfunnet generelt skal forvente av oss som firma. Etisk og ansvarlig adferd er avgjørende for at Selmer skal kunne operere med troverdighet og tillit i markedet.

Vi etterstreber åpenhet og ansvarlig opptreden med god eierstyring og selskapsledelse i all vår virksomhet. Vi har forpliktet oss til å bidra til respekt for grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, og skal ikke medvirke til menneskerettighetsbrudd i vår virksomhet, rådgivning og leverandørkjede.

Vi forventer at alle som jobber i Selmer har kjennskap til Selmers Code of Conduct. Vi forventer også at alle medarbeidere vet hvordan de skal gå frem dersom de står overfor dilemmaer og adferd som bryter med retningslinjene, og at de bruker sitt eget sunne skjønn dersom situasjoner oppstår.

Aktsomhetsvurderinger: Kartlegging av leverandørkjede

Som del av vår aktsomhetsvurdering har Selmer gjennomført en kartlegging og risikovurdering av Selmers leverandørkjede i henhold til åpenhetsloven. Kartleggingen har tatt utgangspunkt i Selmers innkjøp gjennom 2022. Leverandørene har blitt vurdert basert på landrisiko, bransjerisiko og virksomhetsrisiko.

Overordnet har Selmer en leverandørkjede med lav risiko. De fleste av Selmers leverandører er norske selskaper, hvor de største av disse er underlagt åpenhetsloven

Selmers metodikk for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger er forankret i våre etiske retningslinjer og rutiner for tredjepartshåndtering. Ved bruk av etiske retningslinjer stiller vi krav til både oss selv og til våre leverandører og samarbeidspartnere. Supplerende kontrollmekanismer sikres også i kontrakt, der våre leverandører forplikter seg til å kartlegge risiko i egne leverandørkjeder.

Vi har iverksatt rutiner for risikovurdering av leverandørkjede, med oppfølging av leverandører basert på kartlagt risikoprofil − inkludert bakgrunnssjekk, oppfølging og revisjon for disse leverandørene underveis i kontraktsforholdet. Ved risikokartlegging av leverandører anvender vi et risikoklassifiseringsverktøy der vi vurderer leverandører basert på relevante risikokategorier, som landbasert risiko og industririsiko for den enkelte leverandør. Ved høyere risiko gjennomføres det supplerende undersøkelser, og leverandøren blir etter disse vurderingene kategorisert etter identifisert risiko, fra lav til høy. Oppfølgingstiltak blir vurdert og iverksatt basert på risikokategorien som leverandøren har fått.

Veien videre

Selmer skal flytte til nye kontorlokaler i august 2023. Vi har løpende dialog med leverandører for å sikre økt leverandørkontroll og påvirke våre leverandører i en positiv retning.

Som en del av bærekraftstrategien vil vi det kommende året ha fokus på operasjonalisering og opplæring av ansatte.

For mer informasjon om vår tilnærming til bærekraft, les UN Global Compact rapport:

Selmer Report 2021-2022