Aktuelt

Anders Wilhelmsen er ny leder for olje & gass-teamet i Selmer: Reflekterer vår tilpasning til et skiftende energilandskap.

Publisert

Anders NY4

Anders Wilhelmsen ble partner i Selmer i august 2022, etter 12 år hos regjeringsadvokaten. Nå overtar han ledelsen av et olje- og gassteam som jobber tett på energitransformasjonen.

  • Olje og gass

Teamet bistår klienter med problemstillinger som hovedsakelig er knyttet til drift, transaksjoner, uenigheter i lisenser og petroleumsskatt. Samtidig ser man en utvikling der de juridiske problemstillingene i næringen ikke er de samme som tidligere, understreker han.

Olje og gass har vært, og vil fortsette å være, helt sentralt både for norsk økonomi og det økende energibehovet i verden. Samtidig går utviklingen raskt i retning av at også de store selskapene i næringen har en bredere energiportefølje enn tidligere. Det er spennende å være rådgiver i en slik omstillingstid.

Anders Flaatin Wilhelmsen

I sin tid hos regjeringsadvokaten var Anders involvert i flere høyprofilerte og prinsipielle saker, blant annet Klimasøksmål 1, som ble prosedert for Høyesterett i plenum. Han førte også en rekke saker knyttet til petroleumsrett og petroleumsskatt. 

Høyaktuelle klimasaker

De siste årene har man sett en utvikling der klima- og miljøspørsmål går inn i rettsalene. 

9. april avsa Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) sine første avgjørelser i saker om menneskerettigheter og klima. To av sakene ble avvist på prosessuelt grunnlag. I den tredje saken ble Sveits felt for å ikke ha gjort nok for å avverge klimaendringene overfor en organisasjon av eldre kvinner.

Med sin avgjørelse tok EMD et langt skritt videre i rettsliggjøring av klimasaken. Saken er høyaktuell for bransjen og kan få stor betydning for de norske klimasøksmålene som avventer behandling i EMD og lagmannsretten. Flere klimasaker har endt opp i domstolene både i Norge og internasjonalt, og dommen fra EMD tyder på vi vil se flere tilfeller. Teamet i Selmer følger utviklingen. 

Vi har et sterkt energiteam i Oslo og Stavanger, som er tett på det som skjer på det juridiske fagfeltet knyttet olje, gass og leverandørindustrien.