Aktuelt

Hvordan kan verdipapirforetak overholde krav til identifisering av bærekraftspreferanser og bærekraftsprofil?

Publisert


I 2023 kom krav om å integrere bærekraftshensyn i forbindelse med produktstyring og egnethetstesting for verdipapirforetak til Norge.

Denne våren har vi sett de første tegnene til at Finanstilsynet inkluderer etterlevelse av det nye bærekraftsregelverket i tilsynsvirksomheten [1]. Verdipapirforetak bør allerede nå iverksette tiltak for å sørge for etterlevelse.

Verdipapirforetak bør som et minimum ta følgende enkle grep:

  • Oppdatere kundeonboardingsskjemaet slik at det inkluderer kartlegging av kundens bærekraftspreferanser.
  • Inkludere bærekraftsrelaterte mål i utforming av positivt target market.
  • Oppdatere interne rutiner slik at de inkluderer at bærekraftshensyn skal vurderes som en del av rådgivningen, særlig knyttet til identifikasjon av target market og ved gjennomføring av egnethetstesting.
  • Gjennomføre andrelinje/compliancekontroller som avdekker hvorvidt foretakets rutiner etterleves.

Investors bærekraftspreferanser

Dersom kunden skal motta investeringsrådgivning, har verdipapirforetak plikt til å innhente opplysninger om kunden ved avtaleinngåelse. Opplysningene som skal innhentes knytter seg bl.a. til kundens kunnskap og erfaring, investeringshorisont og investeringsmål, slik at foretaket er i stand til å vurdere om et finansielt instrument egner seg for investoren. Dersom kunden for eksempel har en investeringshorisont på tre måneder eller mer, skal ikke verdipapirforetaket anbefale kjøp av aksjer den ene dagen, for dermed å anbefale salg den neste dagen. 

Reglene knyttet til egnethetstesting ble utvidet i januar 2023. Verdipapirforetak skal nå, som en del av egnethetstestingen, innhente informasjon om den potensielle kundens bærekraftspreferanser [2]. Bærekraftspreferansene skal hensyntas når verdipapirforetaket, som en del av sin investeringsrådgivning, vurderer om et produkt er egnet for kunden.  

De fleste verdipapirforetak gjennomfører i dag egnethetstestingen ved bruk av et elektronisk onboardingssystem, eventuelt ved bruk av et PDF-skjema. Hvis ikke det allerede er gjort, bør verdipapirforetak inkludere spørsmål som gjør det mulig å identifisere kundens bærekraftspreferanser.

Bærekraftspreferanser knytter seg til kundens særskilte preferanser for å investere finansielle instrumenter som er bærekraftige. Hva som er bærekraftig vurderes ut ifra følgende tre kategoriene: (i) miljømessig bærekraftige investeringer som under EU taksonomien [3], (ii) bærekraftige investeringer under SFDR [4] og/eller (iii) investeringer som hensyntar de viktigste negative konsekvensene for bærekraftsfaktorer [5].

Definisjonen av bærekraftspreferanser er kompleks. Det er likevel en forventning om at spørsmålene til kunden formuleres på en lett forståelig måte, samtidig som at de er detaljerte nok til at verdipapirforetaket kan gjøre en vurdering av hvilke produkter som egner seg.

Spørsmål om bærekraftspreferanser bør stilles ved onboarding av nye kunder. For eksisterende kunder kan man inkludere spørsmål om bærekraftspreferanser ved neste oppdatering av egnethetsvurderingen. Det er også mulig å sende eksisterende kunder en e-post hvor de gis mulighet til å oppdatere sin kundeprofil. Det kan samtidig informeres om at klare preferanser vil innsnevre kundens investeringsunivers og potensielt innvirke på mulig avkastning.  

Utsteders bærekraftsprofil

Verdipapirforetak skal innhente nødvendige opplysninger om de finansielle produktene de tilbyr (både produserer og distribuerer) slik at foretaket kan identifisere og utforme en målgruppe (et "target market"). Verdipapirforetak må også integrere bærekraftsrelaterte mål når de identifiserer og utformer slike målgrupper for finansielle produkter [6].

Bærekraftsrelaterte mål er ikke knyttet opp til en særskilt definisjon. Uten ytterligere veiledning fra Finanstilsynet, vil et godt utgangspunkt være å forstå begrepet til å omfatte det samme som begrepet bærekraftspreferanser. På den måten blir det mulig å vurdere om kundens bærekraftspreferanser samsvarer med produktets målgruppe. 

Det er få utstedere som har offentliggjort informasjon om sine bærekraftsrelaterte mål, særlig ettersom få foretak er omfattet av rapporteringsplikten i dag. De fleste produktene som tilbys i dag vil derfor ha målgruppen "No information available" hva gjelder bærekraft. Her vil vi se en utvikling de kommende årene. Stadig mer informasjon vil være tilgjengelig om utstedernes bærekraftsprofil, i takt med at de nye reglene om bærekraftsrapportering for utstederne trer i kraft. Det er også ventet at Finanstilsynet vil gi veiledning om sine forventninger til verdipapirforetakene knyttet til bærekraft. 

Fokuset for verdipapirforetak bør nå være å vurdere om bærekraftsrelaterte mål er en del av rutinen for å fastsette produktets målmarked. Det er også fornuftig at andrelinjen, compliance, kontrollerer om foretakets rutiner for etterlevelse av bærekraftsregelverket overholdes, både når det gjelder utsteders bærekraftsprofil og kundens preferanser.

Fotnoter:

[1] Se tilsynsrapport for Nidaros Sparebank 

[2] Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1253 om endring av delegert forordning (EU) 2017/565 som supplerer MiFID II (2014/65/EU) og i norsk rett i verdipapirforskriften § 2-2 

[3] Som definert i art. 2 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/852

[4] Som definert i art. 2 nr. 17 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2088

[5] Se ytterligere spesifikasjon i delegert forordning (EU) 2017/565 art. 2 nr. 7 bokstav c

[6] Delegert kommisjonsdirektiv 2017/593 art. 9 nr.9 og i norsk rett gjennom verdipapirforskriften § 9-20