Aktuelt

Nye krav til selskaper som formidler lån som en tilleggstjeneste

Skrevet av

Hilde L. Høksnes

Publisert

Hilde 3ny

Lov om låneformidling innfører krav om registrering, revisjonsplikt og kompetansekrav for selskaper som formidler lån som en tilleggstjeneste til sine kunder. Aktørene må oppfylle lovens krav innen 1. juli 2024.

Kravene gjelder for formidling av andre lån enn boliglån som drives som en tilleggstjeneste til annen næringsvirksomhet og tilleggstjenesten har naturlig tilknytning til selskapets hovedvirksomhet, såkalt aksessorisk låneformidling. Typiske eksempler er bilforhandleren som tilbyr kundene lån ved kjøp av bil eller andre aktører innen varehandel som selger av mer kapitalkrevende varer, typisk innen elektronikkbransjen.

Registrering hos Finanstilsynet

Selskaper som driver aksessorisk låneformidling må sende melding om virksomheten til Finanstilsynet. Registreringer skal skje på et skjema fastsatt av Finanstilsynet. Det må gis opplysninger om hvilke banker de formidler lån på vegne av.

Revisjonsplikt

Enkelte aksjeselskaper kan etter aksjeloven beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres av en revisor. Dersom selskapet driver låneformidling, skal det være under tilsyn av Finanstilsynet, og det gjelder en revisjonsplikt etter revisorloven for foretak som Finanstilsynet fører tilsyn med. Aksessoriske låneformidlere vil derfor være revisjonspliktige. Revisor må være statsautorisert og godkjent av Finanstilsynet. Ved registrering hos Finanstilsynet må selskapet bekrefte at det har revisor.

Krav til kunnskap og kompetanse

Det stilles krav til kunnskap og kompetanse både for ledelsen som er ansvarlig for låneformidlingen og ansatte i selskapet som er direkte involvert i låneformidlingen. Ledelsen skal ha nødvendige kvalifikasjoner og yrkeserfaring til å drive med låneformidling. Andre ansatte som formidler lån til forbrukere skal ha den kunnskap og kompetanse som er nødvendig for å formidlene lån og skal ha gjennomført opplæring godkjent av banken som det formidles lån fra. Selskapet må også ha interne retningslinjer for formidling av låneproduktene.

Provisjonsbasert avlønning må revurderes

Dersom ansatte gir råd til kundene om lånene som formidles, kan ikke ha en godtgjørelse som påvirker ansattes evne til å opptre i samsvar med kundens interesser. Godtgjørelsen skal ikke være avhengig av antallet eller andelen formidlede lån eller andre former for salgsmål.

Når de ansatte markedsfører og aktivt formidler låneproduktene, kan grensen mellom markedsføring og rådgivning i noen tilfeller være uklar. Disse bør derfor ikke ha godtgjørelse som bidrar til rollekonflikter mellom selger og kunden.

Forbud mot bruk av underagenter

Selskapet som formidler lån kan ikke ha agenter eller underagenter. Dette betyr at dersom det er flere forhandlere i et konsern eller kjede (separate juridiske personer) må hver av disse ha egen avtale med banken som lånene formidles fra.

Hvilke tiltak bør iverksettes?

  • Selskapet må sende melding til Finanstilsynet før virksomheten starter opp eller innen 1. juli 2024 dersom det driver slik låneformidling i dag
  • Velge revisor dersom selskapet tidligere har besluttet å unnlate revisjon av regnskapet
  • Vurdere om det er behov for å endre godtgjørelsen til de ansatte som formidler lån
  • Selskapet må i samråd med banken det formidles lån fra, sørge for nødvendig opplæring av de ansatte som formidler lån
  • Selskapet må i samråd med banken det formidles lån fra, utarbeide interne retningslinjer for formidling av lån

Selmer kan bistå med utarbeidelse eller kvalitetssikring av interne retningslinjer, dokumentasjon knyttet til valg av revisor og kvalitetssikring av melding til Finanstilsynet, samt opplæring av ledelsen og ansatte.