Aktuelt

Regjeringen har satt flere mål for endringer i norsk arbeidsliv

Publisert


Senioradvokat Anja Lange skriver om betydelige lovendringer i arbeidsmiljøloven.

Det skjer for tiden betydelige endringer på arbeidsrettsområdet.


De sentrale endringene er: Heltidsnormen og styrking av fortrinnsretten for deltidsansatte trådte i kraft 1. januar 2023.

Den såkalte heltidsnormen har tredd i kraft, som i hovedsak innebærer at:

- Ansatte skal som hovedregel ansettes i 100% stilling.

- Arbeidsgiver skal dokumentere behovet for deltidsansettelse før en slik ansettelse. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for de tillitsvalgte.

- Arbeidsgiver skal drøfte behovet for deltidsansettelse med de tillitsvalgte før beslutning tas i hvert enkelt tilfelle. Dette gjelder i tillegg til den årlige drøftingsplikten om bruk av deltidsansettelser.

- Arbeidstilsynet har tilsynsmyndighet med de formelle kravene til dokumentasjon og drøfting med tillitsvalgte ifm deltidsansettelse.

- Deltidsansattes fortrinnsrett utvides fra å gjelde nyansettelser til også å omfatte ekstravakter og lignende i virksomheten fremfor at arbeidsgiver ansetter eller leier inn arbeidstakere til dette arbeidet.

Formålet med heltidsnormen er først og fremst å fremme heltidskultur, bidra til bevisstgjøring i virksomhetene og motvirke unødvendig bruk av deltid. Den er ikke et gyldighetsvilkår for deltidsansettelse, og skal ikke gripe inn avtalefriheten eller sette rettslige begrensninger for virksomhetenes adgang til å ansette på deltid.

Adgangen til innleie fra bemanningsforetak blir betydelig innstrammet fra 1. april 2023


Stortinget har vedtatt betydelige innstramninger i reglene om innleie. Endringene trer i kraft 1. april 2023 (1. juli 2023 for allerede inngåtte kontrakter). De vesentligste endringene er:

- Det vil ikke lenger være adgang til innleie fra bemanningsbyråer ved arbeid av midlertidig karakter (som f.eks. prosjektarbeid, sesongarbeid, arbeidstopper). Adgang til innleie vil dermed for de fleste virksomheter være begrenset til bruk av vikarer.

- Det innføres imidlertid en rett til å leie inn (i) helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester, og (ii) arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjenester i klart avgrenset prosjekt.

- Det vil fortsatt være adgang til å inngå avtale om innleie (uavhengig av bakgrunn) med tillitsvalgte dersom virksomheten er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett.

- Det innføres et totalforbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid til byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

- Innleide har rett til fast ansettelse ved sammenhengende innleie i minst 3 år.

Foreslåtte lovendringer om styrking av de ansattes rettigheter og vern


Den 18. november 2022 foreslo Arbeids- og inkluderingsdepartementet flere lovendringer for å styrke arbeidstakernes rettigheter og vern, særlig for ansatte i konsern. Stortingets foreløpige dato for behandling er 21. februar 2023. De mest sentrale forslagene er:

- Ansattes rettigheter ved nedbemanning i konsern styrkes ved at de berørte ansattes rettigheter ikke bare skal gjelde overfor arbeidsgiver, men også samtlige norske selskaper i konsernet. Dette gjelder plikten til å tilby annet passende arbeid, dersom det ikke er annet ledig arbeid i arbeidsgiverselskapet, og fortrinnsrett til nyansettelser.

- Krav til informasjon og drøfting i konsern med virksomheter med minst 50 arbeidstakere, herunder en plikt til å opprette et samarbeidsorgan eller annen tilsvarende samarbeidsform.

- En lovfestet presisering av arbeidstakerbegrepet ved å innta de mest sentrale elementene i vurderingen av om en person er arbeidstaker eller oppdragstaker (som er utviklet gjennom forarbeider og rettspraksis). Det er også foreslått å innføre en presumsjon om at enhver person som utfører arbeid for et selskap skal anses som arbeidstaker, med mindre selskapet gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold.

- Midlertidig ansatte skal ha rett til fast ansettelse etter tre års sammenhengende ansettelse, uavhengig av grunnlaget for den midlertidige ansettelsen.

- Redusert terskel for kravet til å opprette verneombud (fra ti til fem ansatte) og opprettelse av arbeidsmiljøutvalg (fra 50 til 30 ansatte).

Anja Lange
Senioradvokat Anja Lange