Aktuelt

Selmer har levert høringsnotat om exitskatt

Publisert

Sverre H og Sverre N

Finansdepartementets forslag til endringer i skattelovens regler om utflyttingsskatt på aksjer mv. har vært gjenstand for betydelig offentlig debatt siden det ble sendt på høring. Selmer har inngitt høringssvar, der vi ikke støtter forslaget i nåværende form.

I høringssvaret påpeker vi tre sentrale uheldige sider ved forslaget: 

- Den nye utformingen av reglene innebærer beskatning av urealiserte gevinster, som det (av gode grunner) er lite tradisjon for i norsk rett. 
- Reglene innebærer en begrenset gjeninnføring av arveavgift (dødsskatt), som kan ha potensielt ruinerende konsekvenser for dødsboet/arvingene. 
- Det skal ikke lenger tas hensyn til eventuelt verdifall etter utflytting, som innebærer at papirgevinster kan bli gjenstand for skattlegging uten at det nødvendigvis finnes midler til å dekke skattekravet. 

Andre høringssvar har i tillegg pekt på ytterligere uheldige konsekvenser av forslaget, samt forslagets usikre EØS-rettslige side. 

Høringsfrist er satt til i dag, 21. mai 2024. Fortsettelsen vil vise om de mange kritiske røstene blir hørt av Regjeringen/Finansdepartementet. 

Les hele høringsnotatet her.