Aktuelt

EBA krever endringer av norske egenkapitalbevis

Publisert


Sparebanker må påregne endringer i blant annet reglene om eierandelskapitalens evne til å ta tap for at egenkapitalbevisene skal oppfylle vilkårene for å anses som et rent kjernekapitalinstrument.

  • Finansregulatorisk

Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) har etter kapitalkravsforordningen (CRR) ansvar for å overvåke kvaliteten på rene kjernekapitalinstrumenter og har vurdert om blant annet norske egenkapitalbevis oppfyller kravene i CRR. EBA mener at egenkapitalbevisene ikke fullt ut oppfyller disse kravene, og dette er knyttet til følgende forhold:

  • Tap som oppstår i sparebanker skal etter finansforetaksloven først dekkes forholdsmessig av grunnfondskapitalen og utjevningsfondet. CRR stiller krav om at rene kjernekapitalinstrumenter skal dekke den første og forholdsmessig største andelen av tap sammenlignet med andre kapitalinstrumenter som banken har utstedt, og hvert instrument skal dekke tap i samme utstrekning som alle andre instrumenter som er godkjent som ren kjernekapital. Dersom grunnfondskapitalen er vesentlig høyere enn utjevningsfondet, vil ikke disse vilkåret være oppfylt.
  • Det fremgår ikke klart av finansforetaksloven at reduksjon av utjevningsfondet krever tillatelse fra Finanstilsynet.

Finansdepartementet varslet høsten 2021 en utredning om kapitalstrukturen i sparebanksektoren og andre regelverksspørsmål som har tilknytning til sparebanker. Finanstilsynet foreslår at denne utredningen iverksettes så snart som mulig og at utredningsmandatet også omfatter vurdering av endringer som er nødvendige for å oppfylle kravene i CRR.

Finanstilsynet mener også at utredningen bør se hen til erfaringer med egenkapitalbevisene de senere årene. Regelverket for egenkapitalbevis er komplisert og på noen punkter uklart, og Finanstilsynet viser til at det ofte oppstår problemstillinger som berører risikodeling mellom grunnfond og egenkapitalbevis. Dette gjelder blant annet følgende:

  • Fordeling av utbytte mellom kapitalklassene når banken også i løpet av året gjennomfører forhøyelser av eierandelskapitalen ved emisjon, konvertering av grunnfond og/eller fusjon
  • Fordeling av overkurs mellom overkursfondet og kompensasjonsfondet ved utstedelse av egenkapitalbevis i forbindelse med en fusjon og konvertering av grunnfond
  • Fastsettelse av tegningskurs ved emisjoner, ved konvertering av grunnfond og ved kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon, herunder sett opp mot markedskurs og siste omsetningskurs
  • Utdeling av tilleggsutbytte

Finanstilsynet foreslår også at sparebankenes adgang til å dele ut kundeutbytte bør vurderes nærmere. Bakgrunnen er blant annet at bankenes gis skattemessig fradrag for slikt utbytte, noen som kan gi insentiver til utdeling av kundeutbytte fremfor å gi gaver til allmennyttige formål, som ikke er fradragsberettiget.

Selmer vil følge den videre prosessen nøye.