Aktuelt

Endringer i arbeidsmiljøloven – nye krav til innholdet i arbeidsavtaler

Publisert


Rekken av hyppige endringer på arbeidsrettens område fortsetter. Regjeringen foreslår nå ytterligere endringer til hva arbeidsgivere må opplyse om i sine arbeidsavtaler.

  • Aktuelt
  • Arbeidsrett og pensjon

Her følger en oversikt over noen av de mest sentrale endringene:

  • Dersom den daglige eller ukentlige arbeidstiden vil variere, skal arbeidsavtalen opplyse om dette.
  • Dersom det ikke er noen fast arbeidsplass, skal arbeidsgiver opplyse om at arbeidstaker kan arbeide på forskjellige steder eller at arbeidstaker fritt kan bestemme selv.
  • Arbeidsavtalen skal inneholde en beskrivelse av fremgangsmåte som må følges for å bringe arbeidsforhold til opphør.
  • Fristen for når skriftlig arbeidsavtale skal foreligge kortes ned fra én måned til syv dager.

Det er også foreslått nye regler om prøvetid:

  • Ved midlertidige ansettelser kan prøvetiden ikke overstige halvparten av ansettelsesforholdets varighet.
  • Det er ikke adgang til å avtale ny prøvetid der arbeidstaker skal fortsette i samme stilling eller i en stilling som i det vesentlige er likeartet den arbeidstakeren har hatt i samme virksomhet.

En annen sentral endring er forslaget om en ny bestemmelse om forespørsel om mer forutsigbare arbeidsvilkår. Det foreslås en bestemmelse som sier at arbeidstaker som arbeider deltid eller er midlertidig ansatt har rett til å be om en ansettelsesform med mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår. Ved slik forespørsel skal arbeidsgiver gi et skriftlig og begrunnet svar innen én måned etter at forespørselen fant sted.

Lovforslagene har sammenheng med og skal bidra til å gjennomføre Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1152 av 20. juni 2019 om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår i Den europeiske union (arbeidsvilkårsdirektivet) i norsk rett.

Forslagene er til behandling i Stortinget. Vi forventer at forslagene vedtas med ikrafttreden 1. januar 2024. Les hele Prop. 130 L (2022-2023) og følg saken på Stortinget HER.