Aktuelt

Greenpeace og Natur og Ungdom vant frem i klimasøksmål mot Energidepartementet

Skrevet av

Anders Wilhelmsen

Publisert


Oslo tingrett slår fast at vedtakene om å tillate utbygging og drift (PUD) for feltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving er ugyldige, fordi det ikke er foretatt konsekvensutredning av forbrenningsutslipp. Tingretten gir også midlertidig forføyning med forbud mot at staten fatter nye PUD-vedtak for disse tre feltene inntil saken er rettskraftig avgjort.

Oslo tingrett slår fast at vedtakene om å tillate utbygging og drift (PUD) for feltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving er ugyldige, fordi det ikke er foretatt konsekvensutredning av forbrenningsutslipp. Tingretten gir også midlertidig forføyning med forbud mot at staten fatter nye PUD-vedtak for disse tre feltene inntil saken er rettskraftig avgjort.

Kjernen i saken er spørsmålet om det gjelder en plikt til å konsekvensutrede utslippene som må forventes å komme i fremtiden ved forbrenning av den petroleumen som utvinnes fra et felt, når vedtaket om å tillate utbygging og drift av feltet skal fattes. Med støtte i dommen som ble avsagt av Høyesterett i plenum i desember 2020, fant Oslo tingrett at det var tilfelle. Noen slik konsekvensutredning var ikke gjort i forbindelse med de tre aktuelle PUD-vedtakene, og disse er derfor ugyldige, mener tingretten. Dette til tross for at det allerede er gjort investeringer i utbyggingen av de tre feltene på til sammen i overkant av 140 milliarder kroner.

Det er viktig å understreke at tingrettens konklusjon ikke innebærer noe forbud eller restriksjoner på muligheten til å gi tillatelse til petroleumsutvinning. Resultatet i dommen gir bare føringer for hvilke utredninger som skal gjøres og være en del av høringen som gjøres før en tillatelse blir gitt.

Staten vil sikkert anke saken videre til lagmannsretten, og det er å forvente at Høyesterett får siste ord.