Aktuelt

Informasjon på hjemmeside og sosiale medier er også markedsføring


Finanstilsynet har nylig gjennomført tematilsyn hos flere verdipapirforetak knyttet til etterlevelse av krav til markedsføringskommunikasjon etter MiFID II. Tematilsynet har resultert i et likelydende brev til foretakene, og inneholder informasjon som er aktuell også for andre. Finanstilsynet påpeker at markedsføringskommunikasjon kan ha stor påvirkning på investorers investeringsbeslutninger, og at reglene derfor er et viktig element i investorbeskyttelsen.

Våre viktigste observasjoner


1. 
Begrepet "markedsføringskommunikasjon" treffer langt bredere enn mange foretak er bevisst på: Ifølge Finanstilsynet omfatter begrepet kommunikasjon om foretaket selv, foretakets investeringstjenester og produkter som gis i enhver kommunikasjonskanal, og krav til "balansert, klar og ikke villedende informasjon" gjelder derfor uavhengig av om informasjonen gis på foretakets hjemmeside, i nyhetsbrev, kundepresentasjoner, sosiale medier eller TV/radio/podcast.

2. Krav om skriftlige rutiner: Finanstilsynet forventer at foretakene har skriftlige rutiner og retningslinjer for utarbeidelse, publisering, godkjenning og kontroll av markedsføringskommunikasjon. Som alle andre rutiner skal disse være tilpasset verdipapirforetakets virksomhet, og skal også omfatte markedsføring gjennom tredjeparter. 

3. Det skal gjennomføres både førstelinje- og andrelinjekontroll
 
Foretakene må kontrollere markedsføringskommunikasjonen og dokumentere at slik kontroll er gjennomført. Kontroll av markedskommunikasjon bør skje både i form av godkjennelsesprosesser før utsendelse og etterfølgende stikkprøver av utsendt materiell. Verdipapirforetakene må ha skriftlige retningslinjer for prosessen, kunne dokumentere at slik godkjenning gis og at compliance utfører kontroll på regelmessig basis.

4. Markedsføringskommunikasjon skal være balansert
Markedsføringskommunikasjon som henviser til mulige fordeler (f.eks. forventet avkastning), skal inneholde en klar og tydelig angivelse av relevant risiko: dette gjelder uansett om markedsføringen gjelder ett eller flere konkrete produkter, produktgrupper eller investeringstjenester. Markedsføringskommunikasjonens format, detaljeringsgrad og grad av konkret informasjon om mulige fordeler vil ha betydning for hvor omfattende, detaljert og konkret risikoangivelse som kreves i det enkelte tilfelle. Det markedsførte produktets risiko og kompleksitet vil også ha betydning for hvor tydelig og konkret risikoadvarselen må være.

5. Samme skriftstørrelse
Risikoopplysninger skal ha samme skriftstørrelse som den gjennomgående skriftstørrelsen i markedsføringsmaterialet. Finanstilsynet avdekket tilfeller der opplysninger om risiko var angitt med svært liten skrift, og konkluderte med at dette var brudd på regelverket.

6. Materialet skal ha en utforming som sikrer at risikoinformasjon kommer tydelig frem
Under tilsynet så Finanstilsynet reklamefilmer/videosnutter der tekst om risiko vises på skjermen i så kort tid at den var vanskelig å oppfatte, og konkluderte med at dette ikke var i tråd med regelverket.

7. Reglene for bruk av sammenligninger, historiske resultater, simulerte resultater og forventede fremtidige resultater gjelder også i markedsføringskommunikasjon
 
I brevet viser Finanstilsynet til at de jevnlig kommer over tilfeller der slike data ikke er korrekt presentert i foretakenes markedsføringskommunikasjon, og viktigheten av å ha gode rutiner og kontrollsystemer.