Aktuelt

Nye bærekraftsregler for verdipapirforetak

Publisert


  • ESG og compliance

EU-kommisjonen fastsatte felleseuropeiske regler om bærekraft for verdipapirforetak i 2021. Reglene er nå inntatt i EØS-avtalen, og Finanstilsynet annonserte 4. januar 2023  at reglene vil tre i kraft i Norge i dag, 5. januar. Reglene oppstiller krav om at bærekraftsfaktorer integreres i verdipapirforetakenes organiserings- og virksomhetskrav, herunder egnethetstesting av kunder, og i verdipapirforetakenes produkthåndtering.

Reglene er en del av EUs handlingsplan for bærekraftig finans, og trer i kraft kun noen dager etter ikrafttredelsen av lov om bærekraftig finans  som gjennomfører offentlighetsforordningen og taksonomiforordningen i norsk rett. Reglene endrer utfyllende regler til MiFID II og gjennomføres ved endringer i verdipapirforskriften § 2-2 og kapittel 9 del VII og VIII.

Verdipapirforetak må kartlegge og hensynta kundens bærekraftspreferanser i egnethetstestingen

De nye reglene pålegger verdipapirforetak å hensynta bærekraftsfaktorer - og risikoer ved oppfyllelse av verdipapirregelverkets krav til organisering og risikostyring og når det gis opplysninger om investeringsrådgivning til kunden. I sistnevnte tilfelle skal verdipapirforetaket, i den grad det er relevant, gi kunden en beskrivelse av bærekraftsfaktorene som hensyntas ved utvelgelsen av finansielle instrumenter.

Etter de nye reglene skal verdipapirforetaket også hensynta kundens bærekraftspreferanser ved håndtering av interessekonflikter, ved vurderingen av om et finansielt instrument er egnet for kunden når det ytes investeringsrådgivning og porteføljeforvaltning, samt i egnethetserklæringer. Ved egnethetsvurdering av kunden innebærer dette at verdipapirforetakets ansatte må forklare kunden hva bærekraftspreferanser er, herunder de ulike kategoriene av bærekraftspreferanser, avklare om kunden har bærekraftspreferanser og hvor stor andel kunden eventuelt ønsker å investere i de ulike kategoriene. Investeringsrådene som gis må videre være i tråd med kundens bærekraftspreferanser, og skal inngå som et moment i egnethetserklæringen som gis til ikke-profesjonelle kunder.

Integrering av bærekraftsfaktorer i verdipapirforetakenes produkthåndtering

De nye reglene integrerer bærekraftsfaktorer i produkthåndteringskravene. Verdipapirforetak som produserer eller distribuerer finansielle instrumenter skal etter ikrafttredelsen av de nye reglene også inkludere eventuelle bærekraftsrelaterte mål ved identifisering av målgruppen ("target market") som det finansielle instrumentet er forenlig med, samt i vurderingen av om det finansielle instrumentet oppfyller behovene, egenskapene og målene som er identifisert for den konkrete målgruppen.

Verdipapirforetak som produserer finansielle instrumenter, skal gi distributører av finansielle instrumenter opplysningene som er relevante for å kunne vurdere kundens eller den potensielle kundens bærekraftsrelaterte mål. Opplysningene om det finansielle instrumentets bærekraftsfaktorer skal presenteres på en klar måte. Distributørene skal på sin side påse at de finansielle instrumenter man tilbyr/rådgir om er forenlig med den identifiserte målgruppens behov, herunder bærekraftspreferanser.

Bærekraftsfaktorer skal også inngå i produsentens og distributørens regelmessige evaluering av de finansielle instrumentene som produseres og tilbys kunder.

Hvilke tiltak må verdipapirforetak iverksette?

De nye reglene krever at verdipapirforetak gjennomgår og oppdaterer interne retningslinjer, prosesser og verktøy for egnethetsvurdering av kunder og produkthåndtering, og at ansatte som yter investeringsrådgivning og porteføljeforvaltning får nødvendig opplæring.

Gjennomføring av endringene i verdipapirforskriften er en naturlig følge av at offentlighetsforordningen og taksonomiforordningen har trådt i kraft i norsk rett. Ettersom etterlevelse forutsetter at det finnes tilstrekkelig bærekraftsinformasjon fra utstedere, antar vi at det vil være tilstrekkelig at verdipapirforetak legger opp til en "best effort"-praksis i en overgangsperiode frem til slik informasjon foreligger.

Hva kan Selmer bistå med?

Selmer kan bistå med justering av interne rutiner i tråd med de krav som følger av de nye bærekraftsreglene, gjennomgang av interessekonfliktmatriser, opplæring, egnethetserklæringer mv. Vi kan selvsagt også bistå med kvalitetssikring av slike dokumenter og som sparringspartner i det interne arbeidet.