Aktuelt

Nye byutviklingsgrep med nytt byråd i Oslo

Publisert

Stian Berger Røsland

Byrådserklæringen og samarbeidsplattformen skisserer hvordan det nye bystyreflertallet vil styre byutviklingspolitikken i Oslo. Det er særlig interessant at de benytter formuleringer som at planmyndighetene skal ha "et kunde- og innbyggerfokus og måles på dette".

Høyre og Venstre har lagt frem det politiske grunnlaget for byrådet som skal lede Oslo kommune de neste fire årene. Byrådet er i mindretall, og det er derfor også lagt frem en samarbeidsavtale med Fremskrittspartiet og KrF. Til sammen har partiene flertall.

Når det gjelder byutvikling vil mye avklares etter hvert, Det er likevel fullt mulig å se retningen som byrådet ønsker å bevege seg mot.

Måltall på boligbygging

Det nye byrådet vil ha et måltall om at PBE skal levere planforslag på minst 3 000 ferdigregulerte boliger i året.

Liberalisering av leilighetsnormen

Leilighetsnormen fjernes ikke, men skal liberaliseres. Den skal fra nå av kun gjelde i enkelte delbydeler i St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene, og skal ikke praktiseres i resten av byen. Videre skal normen endres slik at i det enkelte prosjekt tillates inntil 40 prosent leiligheter med størrelse 30 til 50 kvadratmeter. Minimum 30 prosent av leilighetene skal være større enn 80 kvadratmeter.

Kommuneplanen

Det står ikke noe om den pågående kommuneplanprosessen i erklæringen eller samarbeidsavtalen. Inntil videre må det dermed legges til grunn at høringsprosessen går videre på samme grunnlag som det forrige byrådet la opp til.

Tidlig involvering av rådhuset i plansaker

I dag er rådhuspolitikerne først inne i planprosessene rett før de skal vedta eller forkaste et planforslag. Det nye flertallet vil at planinitiativer skal oversendes byutviklingskomiteen med en kort orientering om beskrivelse av forslaget. Det er vanskelig å si hvordan denne rutinen vil slå ut, men det er kanskje nærliggende å tenke seg at det kan lede til færre stansingsvedtak etter pbl. § 12-8.

Godkjenning av PBEs egne alternative forslag

Det nye flertallet er åpne for at PBE kan utforme alternative planforslag. Nytt blir det at PBE må ha godkjenning av byråden for byutvikling for å utforme slike alternativer. Det er nærliggende å tenke seg at dette vil lede til færre alternative planer.

Klagebehandling i byutviklingsutvalget

Det har "alltid" vært slik at klage over PBEs avslag på dispensasjon fra reguleringsplan, kan bringes inn for politikerne i rådhuset. Dette ble endret før sommeren 2023, slik at etatens avslag nå går rett til statsforvalteren. Det nye flertallet endrer dette, og bringer klagesakene tilbake til byutviklingsutvalget.

Ny ordning for områdeplaner

I dag er det kun kommunen som kan utforme områdereguleringer. Det nye flertallet legger opp til å benytte muligheten som ligger i pbl. § 12-2 andre ledd om at også private skal kunne utforme områdereguleringer. Flertallet vil også at det skal kunne utformes enkelte detaljreguleringer parallelt med områdereguleringer.