Aktuelt

COP28: Vi ser nærmere på Loss and Damage Fund

Publisert

DSC038331

Selmers ESG-team ser nærmere på temaene som er forventet å bli sentrale under årets klimatoppmøte i Dubai, COP28. Først ut er det omstridte fondet Loss and Damage Fund.

Årets klimatoppmøte (COP28) for partene til FNs klimakonvensjon vil i år holdes i Dubai fra 30. november til 12. desember. Her vil representanter og statsoverhoder fra hele verden samles for å diskutere og forhandle om hvordan verden skal begrense og håndtere klimaendringer, herunder i tråd med Parisavtalens målsetninger.

Hvem skal bære konsekvensene av klimaendringene?

Høyt på agendaen for det kommende klimatoppmøtet (COP28) ligger diskusjoner om hvordan man skal operasjonalisere Tap og Skade Fondet (Loss and Damage Fund) som ble opprettet under forrige klimatoppmøte (COP27). Interessemotsetninger gjorde at fondet var et høyst kontroversielt punkt på COP27. Verdens mest sårbare land hadde i flere tiår forsøkt å få på plass en dekningsordning for tap og skade man allerede opplever, og ikke minst vil opplevende i økende grad i fremtiden som følge av klimaendringer. På tampen av COP27 ble landene enige om opprettelse av et slikt fond – mens detaljene om hvordan fondet skulle operasjonaliseres måtte vente til COP28. Blant punktene landene må komme til enighet om i Dubai er:

  • Hvilke land som skal bidra til fondets finansiering
  • Hvor pengene skal komme fra
  • Hvilke land som vil bli tildelt midler fra fondet

Dekning av "loss and damage" har lenge vært et omstridt konsept innenfor internasjonalt klimaregime. Termen referer til de negative konsekvensene som oppstår som følge av uunngåelige klimaendringer, for eksempel økt havnivå, langvarige hetebølger, ørkendannelse, forsuringen av havet og ekstreme hendelser som skogbranner, artstap og avlingssvikt. Det er fortsatt mye uenighet knyttet til konseptet, herunder hva skal anses som tap og skade som følge av klimaendringer.

Norges posisjon

En overgangskomite bestående av 24 land, heriblant Norge, kalt the Transitional Committee on Loss and Damage, har siden COP27 arbeidet for å utvikle forslag til operasjonalisering og finansiering av dette fondet. Et utkast til forslagene ble nylig offentliggjort som et resultat av komiteens femte møte 3. til 4. november i år, og skal formelt legges frem og diskuteres på COP28 i år. Utkastet viser at komiteen har kommet langt på vei i å konkretisere governancestrukturen og finansieringsmekanismene for fondet. Det springende punktet er imidlertid hvilke land som vil forplikte seg til å finansiere fondet. Norges posisjon til fondet har i utgangspunktet vært støttende, slik blant annet Støre gav uttrykk for i sin tale under COP27: "We also need to strengthen efforts to prevent loss and damage. We must ensure that no one is left behind". Likevel er det reist kritikk mot at Norge ikke har ønsket å binde seg på et tidlig tidspunkt. Finansieringen av fondet vil antakelig bli friskt debattert i ukene som kommer.