Aktuelt

EUs bærekraftsdirektiv kommer til Norge

Selmer ESG SB 8425 kopi
Foto: Sebastian S. Bjerkvik

Som følge av at forventningene til ansvarlighet og klima- og miljømål øker, har rettsreguleringen av ESG-rapportering blitt mer komplekst og utfordrende å navigere i. Neste trinn for ESG-rapportering i Norge er implementeringen av EUs nye direktiv Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD eller bærekraftdirektivet).

Det nye EU-direktivet trådte i kraft tidligere i år og har som formål å forbedre og tilgjengeliggjøre informasjon om bærekraft i virksomheter. Mer tilgjengelig og sammenlignbar ESG-informasjon skal bidra til en bærekraftig økonomi, i tråd med EUs handlingsplan for grønn omstilling «The European Green Deal».

Direktivet skal implementeres i norsk rett. Forslag til de relevante reglene er allerede utredet og utformet av Verdipapirlovutvalget. Finansdepartementets ambisjon er at de nye rapporteringskravene skal innføres Norge parallelt med EU. Det innebærer at de største noterte foretakene må rapportere etter de nye reglene fra regnskapsåret 2024. Rapporteringen vil da begynne i 2025.

Blant endringene CSRD introduserer er:

  1. Utvidet rapporteringskrets: CSRD endrer regnskapsdirektivet artikkel 19a og 29a, og utvider rapporteringsforpliktelsene til å inkludere (i) alle store foretak, (ii) morselskap i store konsern, og (iii) alle foretak som har utstedt verdipapirer notert på regulerte markeder i EØS (unntatt mikroforetak).
  2. Flere innholdskrav: Det innføres mer detaljerte rapporteringskrav, herunder økte krav til hva bærekraftsinformasjonen skal inneholde. Med CSRD innføres blant annet prinsippet om dobbelt vesentlighet, som innebærer at foretakene må rapportere både om hvordan deres virksomhet påvirker bærekraftsrelaterte forhold og hvordan disse forholdene påvirker deres langsiktige verdiskapning. Slik rapportering skal gi en mer helhetlig forståelse av bærekraftsrisiko og muligheter i virksomhetene.
  3. Inkludering i årsberetningen: Bærekraftsinformasjon skal nå inkluderes tydelig i årsberetningen.
  4. Innføring av standard rapporteringsformat: En standardisert rapporteringsformat, European Sustainability Reporting Standards (ESRS), introduseres for å lette sammenlignbarheten av rapporter. En endelig standard er per dags dato ikke vedtatt av EU enda.
  5. Felles elektronisk rapporteringsformat: CSRD fastsetter at informasjonen skal utarbeides og tilgjengeliggjøres gjennom et felles elektronisk rapporteringsformat.
  6. Krav til ekstern attestasjon: Bærekraftsrapporten vil være underlagt krav om ekstern attestasjon, med nærmere plikter til kvalifikasjoner og oppdragsutførelsen for attestanter.

De nye reglene i CSRD vil ifølge lovforslaget tre i kraft trinnvis. Fra og med regnskapsåret 2024 − med rapportering i 2025 − vil de største allmennaksjeselskapene, det vil si store foretak og morkonsern av allmenn interesse med mer enn 500 ansatte, være pålagt å følge de nye kravene. Fra og med regnskapsåret 2025 vil reglene også gjelde for alle store foretak (både noterte og unoterte), og fra regnskapsåret 2026 vil små og mellomstore noterte foretak være omfattet.

Det er avgjørende for virksomheter å forberede seg på de skjerpede kravene til ESG-rapportering i god tid, og skaffe en oversikt over de endringene som vil bli gjeldende. Ved å være i forkant kan virksomheter få et konkurransefortrinn og legge grunnlaget for relevant ESG-arbeid fremover.