Kompetanse

Frida Sophie Stang er tilknyttet energiavdelingen i Selmer og er en del av Selmers ESG og Compliance-team. Frida har særlig spesialisert seg på den norske åpenhetsloven, samt utviklingen i EU hva gjelder aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden og rapporteringskrav. Frida bistår jevnlig selskaper med å utarbeide og implementere systemer, retningslinjer og rutiner for etterlevelse av ESG-regelverket i praksis. ​ Frida bistår videre selskaper med ulike typer risikovurderinger i virksomheten og iverksettelse av effektive compliance-program innenfor blant annet anti-korrupsjon, anti-hvitvask, sanksjoner, eksportkontroll og menneskerettigheter. Frida gjennomfører jevnlig bakgrunnssjekker og integritetsundersøkelser for å identifisere risiko forbundet med for eksempel samarbeidspartnere og prosjekter, nasjonalt og i høyrisikojurisdiksjoner, samt anbefalinger for konkrete risikoreduserende tiltak. ​ Hun har videre erfaring med granskning og krisehåndtering ved mistanke eller avdekking av kritikkverdige forhold i virksomheter. Frida bistår i den forbindelse blant annet med faktaundersøkelser, strategisk rådgivning, vurdering av risikoeksponering og behov for forebyggende og gjenopprettende tiltak. ​ Frida skrev sin masteroppgave innenfor immaterielle rettigheter og bidrar med tverrfaglig kompetanse inn i Selmers energiavdeling.

Arbeidserfaring

2021
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer AS
2020 - 2020
Masterstipendiat – Advokatfirmaet Selmer AS
2017 - 2018
Arbeidsgruppeleder/vitenskapelig assistent – Universitetet i Bergen
2019 - 2019
Trainee – Advokatfirmaet Selmer AS

Utdanning

2015 - 2021
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen

Publikasjoner

2020
Når utgjør tildekking av identiske varemerker en krenkelse av merkehavers enerett etter varemerkeloven § 4

Les relaterte nyheter