Aktuelt

Ferie og feriepenger

Publisert


Tiden for sommerferie nærmer seg for de fleste og i den forbindelse oppstår det gjerne spørsmål om ansattes ferieavvikling og utbetaling av feriepenger. Under vil vi redegjøre for de viktigste reglene for ferie og feriepenger.

Rett og plikt til å avvikle ferie

Ferieloven gir rett til 4 uker og 1 dag med ferie. De aller fleste arbeidstakere i Norge har likevel rett på fem uker årlig ferie, ved at dette følger av individuell avtale, tariffavtale eller arbeidsgivers retningslinjer. I tillegg har arbeidstakere over 60 år en lovbestemt rett til én ekstra ferieuke, fra og med året de fyller 60 år.

Arbeidsgiver har en plikt til å sørge for at de ansatte avvikler ferie i samsvar med ferielovens bestemmelser.

Arbeidstaker har som utgangspunkt rett og plikt til å avvikle ferie i løpet av ferieåret. Arbeidstaker kan normalt motsette seg å avvikle ferie dersom opptjente feriepenger ikke dekker lønnsbortfallet under ferien, med mindre arbeidsgiver praktiserer ordning med driftsstans i forbindelse med ferieavviklingen.

Ved bytte av arbeidsgiver, har arbeidstaker som tiltrer senest 30. september i ferieåret rett til full ferie. Arbeidstakere som tiltrer etter 30. september, har rett til én uke ferie. Dette gjelder imidlertid ikke om full ferie allerede er avviklet hos annen arbeidsgiver tidligere i ferieåret.

Tidspunkt for ferie

Ferietidspunktet skal drøftes med arbeidstaker eller tillitsvalgte, i god tid før ferien. Dersom det ikke blir enighet om ferietidspunktet, bestemmer arbeidsgiver tidspunktet innenfor ferielovens rammer.

Arbeidstaker kan som utgangspunkt kreve informasjon om ferietidspunktet tidligst mulig og senest to måneder før ferieavviklingen.

Arbeidstaker har krav på at tre av ferieukene gis i perioden 1. juni til 30. september. Arbeidstaker har også krav på at den ytterligere lovbestemte ferien på 1 uke og 1 dag gis samlet innenfor ferieåret. For øvrige avtalte feriedager, beror fastsettingen av ferietidspunktet på avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, tariffavtalen eller selskapets retningslinjer.

Det er adgang til å avtale at inntil to ferieuker avvikles på forskudd av ferieåret eller overføres til neste ferieår. Det er ikke adgang til overføring eller forhåndsavvikling utover dette av den lovpålagte ferien. Dersom ferien likevel ikke er avviklet i ferieåret, overføres den uansett til neste år og dersom dette skyldes arbeidsgiver, kan arbeidstaker i tillegg til overføring kreve erstatning fra arbeidsgiver.

Det gjelder særskilte regler om endring av tidspunktet for ferie, herunder drøftingsplikt og mulighet for arbeidstaker til å fremme krav om erstatning for dokumenterte merutgifter som følge av omlegging av planlagt ferie.

Sykdom og ferie

Arbeidstaker som blir syk og helt arbeidsufør før ferien, kan kreve at ferien utsettes til senere i året. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste dag før vedkommende skulle tatt ferie.

Arbeidstaker som har vært syk og helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at tilsvarende antall feriedager utsettes og gis som ny ferie senere i året. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes så snart som mulig etter at vedkommende er tilbake fra ferie.

Feriepenger

I Norge opptjenes feriepengene i et opptjeningsår og utbetales i det påfølgende ferieåret. Feriepengene beregnes basert på arbeidsvederlag mottatt fra arbeidsgiver i opptjeningsåret (feriepengegrunnlaget).

Arbeidsvederlag som inngår i feriepengegrunnlaget, er lønn og annen inntekt fra arbeidsgiver i opptjeningsåret. Bonus og provisjonsbasert lønn inngår normalt også i feriepengegrunnlaget, men det er unntak for ytelser som andel av nettoutbytte og faste godtgjørelser som opptjenes og utbetales uavhengig av fravær på ferie. Eksempel på det siste kan være signeringsbonus eller stay-on bonus som er satt til et fast beløp og som ikke påvirkes av arbeidstakers arbeidsinnsats. Verdien av varer, tjenester eller fordeler som ikke er pengeytelser, slik som mobiltelefon, PC, internett, firmabil, eller liknende, inngår heller ikke i feriepengegrunnlaget.

Feriepengesatsen i ferieloven er 10,2 %. Arbeidstakere som har rett til fem uker ferie, har 12 % i feriepengesats. For arbeidstakere over 60 med krav til ekstra ferieuke, gis et tillegg på 2,3 % feriepenger.

Det gjøres et lønnstrekk for feriedagene som avvikles i ferieåret. Etter ferielovens system skal feriepengene utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Som en praktisk ordning, utbetaler de fleste arbeidsgivere feriepengene og trekker for all ferie i forbindelse med lønnskjøringen i juni.

Annet

Ferielovens bestemmelser er som utgangspunkt ufravikelige til skade for arbeidsgiver. Dette innebærer at man ikke kan avtale dårligere vilkår for arbeidstaker, enn hva som følger av ferieloven.

Merk at det gjelder særskilte regler om ferie blant annet for enkelte ansattgrupper, f.eks. ansatte i oppsigelsestid, under foreldrepermisjon eller ved andre lovregulerte permisjoner.

I henhold til arbeidstidsdirektivet som er implementert i Norge gjennom EØS-avtalen, skal alle arbeidstakere ha rett til fire ukers årlig betalt ferie. Det norske systemet med opptjeningsår og ferieår innebærer at enkelte arbeidstakere ikke får rett til betalt ferie i henhold til kravet i direktivet. Det er varslet endringer i ferieloven, men foreløpig uklart når og hvordan dette vil skje.