Aktuelt

Mer omfattende krav til egnethetsvurdering av styret i banker

Publisert


Ved forberedelsen av neste års styrevalg må banker tilpasse seg utvidede krav til egnethetsvurderingen av styret, blant annet knyttet til kompetanse, uavhengighet og mangfold.

  • Finansregulatorisk

I 2021 publiserte European Banking Authority ("EBA") oppdaterte retningslinjer for egnethetsvurderinger av styret og ledelsen, som Finanstilsynet forventer at norske banker følger fra 2022. Finanstilsynet har også i senere tid hatt økt fokus på egnethetsvurdering av styremedlemmer og krav til styrets samlede kompetanse.

Hele styret bør egnethetsvurderes hvert år

En viktig del av valgkomiteens arbeid er å egnethetsvurdere medlemmer av bankens styre. Ved nyvalg, gjenvalg og øvrige endringer, må sittende styremedlemmer vurderes individuelt og samlet.

Forslag om gjenvalg av styremedlemmer må være basert på vurderingen som er gjort av styremedlemmets utøvelse av vervet siste periode. Dersom et medlem har påtatt seg andre styreverv vil det også være relevant for vurderingen av vedkommendes kapasitet.

Av særlig betydning for eksisterende medlemmer vil det være om det er avdekket manglende etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i banken, for eksempel ved stedlig tilsyn eller internrevisjonens gjennomgang. Uavhengig av om det skal være styrevalg, er dette noe som ifølge EBA skal utløse en ny egnethetsvurdering av styret.

EBA har anbefalinger om hva som bør vurderes i den årlige egnethetsvurderingen, både individuelt og for styret samlet.

"Independence of mind" og uavhengighetskrav

Vurderingen av styremedlemmets egnethet skal også inkludere en vurdering av vedkommende uavhengighet, også i utøvelsen av vervet og i beslutningsprosesser ("independence of mind").

Å være "uavhengig" innebærer at et styremedlem ikke skal ha nåværende eller tidligere forbindelser til banken eller ledelsen som kan påvirke medlemmets objektive vurderingsevne og mulighet til å foreta selvstendige vurderinger. Et styremedlem vil normalt ikke anses som uavhengig dersom vedkommende har innehatt vervet sammenhengende i 12 år eller lenger.

Prinsippet om "independence of mind" forutsetter på sin side at styremedlemmet har et uavhengig tankesett, evne til å utfordre ledelsen og er i stand til å foreta selvstendige og fornuftige vurderinger og beslutninger i utøvelsen av vervet.

EBA har anbefalinger om hva som bør hensyntas i vurderingen av et styremedlems "independence of mind".

Styresammensetning og mangfold, herunder kjønnsbalanse

Ved sammensetning av styret skal valgkomiteen ta hensyn til variasjon med hensyn til utdanning og yrkesmessig bakgrunn, kjønn, alder og geografi, samt forventet tidsbruk. Sammensetningen av styret skal også tilfredsstille prinsippene i allmennaksjeloven § 6-11 a om kjønnsrepresentasjon.

For å sikre en mangfoldig styresammensetning bør banken implementere retningslinjer om mangfold. Retningslinjene bør ha som formål å innstille medlemmer med ulike kvaliteter og kompetanse, meninger og erfaringer, for å legge til rette for uavhengige meningsutvekslinger og forsvarlige beslutningsprosesser. Retningslinjene bør videre legge til rette for kjønnsbalanse i styret og sikre at prinsippet om like muligheter ivaretas ved innstilling av styremedlemmer.

Retningslinjer for opplæring

EBA anbefaler at banker bør ha styrefastsatte retningslinjer for opplæring av styremedlemmer både ved inntreden i vervet og løpende for å sikre at styret har tilstrekkelig forståelse av og kompetanse om alle sider av bankens virksomhet.

EBAs retningslinjer fastslår at banken bør legge til rette for at styremedlemmene får en klar forståelse av relevante lover, forskrifter og administrative bestemmelser, foretakets struktur, forretningsmodell, risikoprofil og styringsordninger, samt rollen som styremedlem. For å sikre at styremedlemmene får tilstrekkelig opplæring bør bankene tilby generelle opplæringsprogrammer, samt skreddersydde individuelle opplæringsprogrammer ved behov.

Begrensingene i antall styreverv gjelder for flere banker

Det er et krav til styremedlemmer i alle banker at de setter av tilstrekkelig tid til å utføre sine oppgaver. Vurderingen av styremedlemmers egnethet skal derfor også inkludere en vurdering av vedkommende kapasitet.

Ved gjennomføring av CRD5 og CRR2 (bankpakken) 1. juni 2022, ble også begrensningen på antall styreverv, som tidligere bare gjaldt banker med forvaltningskapital over 200 milliarder kroner, utvidet. Nå omfattes også banker som har tillatelse til å benytte IRB, uavhengig av størrelsen på forvaltningskapitalen. I slike foretak kan styremedlemmene ikke ha flere styreverv enn én av følgende kombinasjoner; (i) lederstilling i et annet foretak og to verv som styremedlem eller varamedlem eller (ii) fire verv som styremedlem eller varamedlem.

EBA har anbefalinger om hvilke momenter som bør inngå i vurderingen av om styremedlemmet har tilstrekkelig tid til å utføre sine oppgaver.

Tiltak som bør iverksettes

I lys av de nye retningslinjene fra EBA, bør banken:  

  • vurdere om det er behov for oppdatering av bankens valginstruks og retningslinjer for egnethetsvurdering,
  • vurdere behov for utarbeidelse av eller endringer i retningslinjer for opplæring av styremedlemmer, og
  • vurdere behov for utarbeidelse av eller endringer i retningslinjer om mangfold.