Aktuelt

NVE foreslår endringer i reguleringen av fjernvarme

Publisert


Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har foreslått endringer i regelverket for fjernvarme. De foreslåtte endringene inkluderer flere justeringer i det nåværende regelverket, og endringene inkluderer blant annet endringer i prismodellen, åpning for fastprisavtaler, utvidelse av prisregimet til å omfatte alle fjernvarmeanlegg, samt forslag til justeringer i reguleringen av kostnader forbundet med tilknytning til fjernvarmesystemet.

This article is also available in english HERE. 

Bakgrunn

Fjernvarmemarkedet har utviklet seg betydelig siden den opprinnelige lovgivningen for fjernvarme ble etablert i 1986. Med økende fokus på fornybare energikilder, kapasitetsutfordringer i strømnettet og fjernvarmepriser knyttet til et volatilt elektrisitetsmarked, har flere aktører argumentert for at regelverket har vært modent for en oppdatering.

NVE har på denne bakgrunn innhentet flere eksterne rapporter i arbeidet med å vurdere hvordan fjernvarmeprisreguleringen bør utformes. I 2022 utarbeidet Vista en rapport på oppdrag fra NVE som anbefalte et pristak som tok utgangspunkt i den samfunnsøkonomiske alternativkostnaden ved oppvarming med varmepumpe. NVE mottok en rekke innspill til denne foreslåtte modellen, og har nå gått bort fra et slikt pristak. 

NVEs anbefalinger

NVE foreslo den 19. juni 2024 en revidert prisregulering som inkluderer en maksimalpris som vil fortsette å være knyttet til elektrisitetsprisen, men med en justert innretning. Forslaget sikter mot å balansere forbrukerbeskyttelse mot høye priser med behovet for at fjernvarmeselskapene opprettholder lønnsom og bærekraftig drift.

I den anbefalte prismodellen foreslår NVE at maksimal fjernvarmepris skal følge spotprisen på strøm i hvert forsyningsområde pluss et konstantledd fastsatt av regulatoren. Konstantleddet er inkludert for å reflektere at fjernvarmekunder, i motsetning til strømkunder, ikke må betale nettleie. NVE anbefaler at fastleddet settes til 0,50 NOK/kWh.

NVE anbefaler at den direkte sammenhengen mellom spotpris og fjernvarmepris skal ha både en øvre og en nedre grense. Utover disse grensene, ved det som omtales som "knekkpunkt", anbefaler NVE at sammenhengen skal avta. Ifølge forslaget, når spotprisen er høyere enn det øvre knekkpunktet eller lavere enn det nedre knekkpunktet, bør sammenhengen settes til 0,4. Det øvre knekkpunktet foreslås satt til 1 NOK og det nedre knekkpunktet til 0 NOK. 

NVE har sett på hvordan den foreslåtte prisreguleringen ville ha slått ut med timepriser i NO1-området de siste fem årene, og har funnet at kundene ville ha betalt noe mer for fjernvarme i år med lav spotpris, mens fjernvarmeselskapene ville ha sett reduserte inntekter i år med svært høye priser.

Dagens prisregime tillater ikke at fjernvarmeselskapene tar en pris som overstiger prisen for elektrisitet i samme område og hindrer derfor også fjernvarmeselskapet i å inngå fastprisavtaler med kundene sine. NVE anbefaler at regelverket endres for å tillate fastprisavtaler innenfor definerte tidsperioder.

Det har under dagens regelverk vært noe usikkerhet knyttet til om den eksisterende prisreguleringen kun gjelder for fjernvarmeanlegg der kundene er pålagt tilknytningsplikt, eller for alle anlegg som har fjernvarmekonsesjon. Når NVE nå anbefaler endringer i prisreguleringsrammeverket, anbefaler NVE at prisreguleringen bør gjelde for alle varmeanlegg som er omfattet av definisjonen av fjernvarme i energiloven. Dette innebærer at ikke bare anlegg med fjernvarmekonsesjon vil omfattes. NVE beskriver at "Byggeforskriftenes krav om at nye bygg bygges med energifleksible varmeanlegg innebærer at det ofte er rasjonelt å lage en felles varmesentral for flere bygg når et nytt område bygges ut. Når en slik varmesentral eies og drives av andre enn borettslaget eller sameiet, vil et slikt varmeanlegg være et fjernvarmeanlegg etter definisjonen av fjernvarme i energiloven." 

I tillegg foreslås det noen endringer i reguleringen av kostnader knyttet til tilknytning til fjernvarmenettet, og NVE påpeker blant annet at for kunder med tilknytningsplikt er det urimelig at de skal dekke kostnadene for lange rørstrekk til bygningene.

Lovgivningsprosess

NVE har levert de foreslåtte endringene til Energidepartementet som vil vurdere forslaget. De foreslåtte regelverksendringene forutsetter endringer i energiloven og vi forventer at departementet dersom forslaget tas videre, vil følge ordinære prosesser for dette med utarbeidelse av regelverksforslag som sendes på høring og til slutt vedtas av Stortinget. 

NVEs anbefaling kan leses her.