Aktuelt

Prospektplikt ved "reverse takeover"

Publisert


1. juli 2023 trådte reglene i Forordning 2019/2115 ("SMB-forordningen") i kraft i norsk rett. Forordningen begrenser rekkevidden av unntak fra prospektplikt ved oppkjøp og fusjoner. I praksis kan de nye reglene gi selskaper som eksempelvis ønsker en rask notering på regulert marked gjennom et “tomt” børsskall, en ekstra og ikke ubetydelig hindring på veien. Også transaksjoner i operative virksomheter påvirkes. Dersom et oppkjøp eller fusjon regnskapsmessig er en omvendt overtakelse, oftest omtalt som reverse take-over, vil praktiske unntak fra prospektplikt ikke lenger kunne anvendes.

Unntakene fra prospektplikt i forbindelse med oppkjøp og fusjoner

I henhold til Forordning 2017/1129 ("Prospektforordningen") er det prospektplikt for utstedere som har aksjer notert på regulert marked (Euronext Oslo Børs og Euronext Expand). Dette gjelder ved tilbud om tegning av nye aksjer og opptak til handel av nye aksjer som utstedes i emisjoner. Plikten til å utarbeide et prospekt gjelder i begge tilfeller på gitte vilkår, som at et tilbud bare er prospektpliktig om det rettes til 150 personer eller flere, eller at opptaket til notering gjelder en større del enn 20 prosent av aksjekapitalen (foreslått endret til 40 prosent). I tillegg gjelder det flere praktiske unntak.

Prospektforordningen gir unntak fra prospektplikt der aksjer utstedes i forbindelse med overtakelser gjennom offentlig ombyttingstilbud eller fusjoner, forutsatt at det utarbeides og publiseres et tilsvarende dokument. Unntakene er svært relevante der notert selskap overtar unoterte selskaper og virksomheter ved å utstede aksjer til eierne av det unoterte. I praksis betyr ofte unntakene at selskapene ikke er pålagt å utarbeide et prospekt som skal oppfylle detaljerte innholdskrav og kontrolleres av Finanstilsynet. En prospektprosess øker kostnader på rådgiversiden samtidig som det forlenger tidsrammen for gjennomføring av en transaksjon.

SMB-forordningen er særlig relevant for omvendt overtakelse

SMB-forordningen fastsetter at det ikke er unntak fra prospektplikt der transaksjonen regnskapsmessig er en omvendt overtakelse.

En variant av oppkjøpstransaksjoner med utstedelse av vederlagsaksjer er der det noterte selskapet har avsluttet opprinnelig virksomhet (børsskall) overtar eksisterende unotert virksomhet. Som følge av begrenset gjenværende verdi i børsskallet vil det typisk utstedes et høyt antall vederlagsaksjer til eierne av målselskapet, og disse eierne blir store eiere i den nye sammenslåtte noterte virksomheten. De særlig relevante transaksjonsstrukturene omfatter imidlertid ikke bare 'børsskallene'. Også der et notert selskap overtar større unotert virksomhet oppstår det spørsmål knyttet til omvendt overtakelse.

Dersom nye eiere gjennom transaksjonen får kontroll over mer enn 50% av aksjene i det sammenslåtte selskapet vil transaksjonen normalt anses som en omvendt overtakelse, som innebærer at det vil være prospektplikt. Den rettslige vurderingen kan imidlertid by på utfordringer i grensetilfeller, og beror på en vurdering av forholdene mellom det nye og det gamle innholdet i det noterte selskapet etter gjennomføring av transaksjon. Vurderingen av hvilket selskap som anses som det overtakende skal baseres på retningslinjene i de internasjonale regnskapsstandardene IFRS 10 og IFRS 3.

Det er enklere for Euronext Growth noterte selskaper

Prospektplikt for selskaper notert på Euronext Growth Oslo gjelder bare ved tilbud, i motsetning til også ved opptak av aksjer til notering. Regelverket er derfor langt enklere å håndtere for disse selskapene. Så lenge det er færre enn 150 aksjeeiere i virksomheten som overtas av det noterte selskapet, vil prospektplikt ikke inntre.

Selmer har kompetanse og erfaring om praktisering av det nye regelverket

I transaksjonsplanleggingen er det sentralt å gjøre gode vurderinger tidlig. Tidsramme og kostnader knyttet til prospektgodkjennelse kan ha avgjørende betydning for valg av transaksjonstruktur, og om de kommersielle forutsetningene for transaksjonen kan ivaretas.