Aktuelt

Nye krav til innholdet i arbeidsavtaler

Publisert


Stortinget har vedtatt regelendringer i arbeidsmiljøloven som innebærer en rekke nye krav til innholdet i arbeidsavtaler. Det er også vedtatt endringer av betydning for midlertidig ansettelse og deltidsansettelse, samt i reglene om prøvetid. Reglene trer i kraft fra 1. juli 2024.

Betydningen for arbeidsgivere

Basert på lovendringene, bør nye arbeidsavtaler som inngås være i tråd med regelendringene. Alle arbeidsgivere bør oppdatere sine standardarbeidsavtaler så snart som mulig. Det vil også være en fordel å utarbeide supplerende tilleggsavtaler, som kan tas i bruk i tilfeller der ansatte fremmer krav om å få oppdatert avtalen etter ikrafttredelse.

For eksisterende arbeidsforhold, skal arbeidsavtalen suppleres i tråd med endringene, dersom arbeidstaker krever det. I så fall skal arbeidsavtalen, etter regelendringenes ikrafttredelse, suppleres så tidlig som mulig og senest innen to måneder etter at krav om oppdatert avtale er mottatt.

Innholdskravene

Lovendringene innebærer at det stilles en rekke nye til innholdet i arbeidsavtaler, herunder skal det gis opplysninger om:

  • at arbeidstaker fritt kan bestemme arbeidssted
  • eventuell rett til annet betalt fravær enn ferie
  • fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforholdet
  • særskilt angivelse av de ulike elementene av lønn og eventuelle andre tillegg
  • dersom arbeidet skal utføres periodevis eller den daglige og ukentlige arbeidstiden vil variere, skal arbeidsavtalen opplyse om dette og fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres
  • ordninger for vaktendringer, samt ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid og betaling for slikt arbeid
  • eventuell rett til kompetanseutvikling
  • ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet samt navn på institusjoner som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver i denne forbindelse
  • I tillegg er det vedtatt nye regler for hva som skal fremkomme av arbeidsavtalen for arbeidstakere som sendes til utlandet.

For mange av disse forholdene, kan informasjonen i arbeidsavtalen gis ved å henvise til lover, forskrifter eller tariffavtaler som regulerer forholdene.

Det er vedtatt at skriftlig arbeidsavtale skal foreligge snarest mulig og senest syv dager etter at arbeidsforholdet begynte.

Ved endringer i arbeidsforholdet knyttet til innholdskravene, skal endringene tas inn arbeidsavtalen tidligst mulig og senest den dagen endringen trer i kraft. Dette gjelder likevel ikke dersom endringene i arbeidsforholdet skyldes endringer i lover, forskrifter eller tariffavtaler.

Lovendringer knyttet til midlertidige ansatte og deltidsansatte

Det er vedtatt en ny presumsjons- og bevisbyrderegel for fast ansettelse og stillingsomfang relevant ved deltidsansettelse. 

Regelendringen innebærer at dersom arbeidsgiver ikke har opplyst om at arbeidsforholdet er midlertidig (slik man er forpliktet til i arbeidsavtalen), skal det legges til grunn at arbeidstaker har fast ansettelse, dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig av arbeidsgiver.

En tilsvarende regel er også vedtatt for stillingens omfang. Dersom arbeidsgiver ikke har opplyst om stillingens omfang (som man er forpliktet til i arbeidsavtalen), skal arbeidstakers påstand om stillingsomfang legges til grunn, dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig.

Basert på disse endringene blir det enda viktigere å angi grunnlaget for midlertidig ansettelse og stillingsomfang ved deltidsansatte i arbeidsavtalene.

Det er også vedtatt en ny bestemmelse om at arbeidstakere som har vært ansatt midlertidig eller på deltid i mer enn seks måneder og som er ferdig med eventuell prøvetid, har rett til å be om en ansettelsesform med mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår. Arbeidsgiver skal gi arbeidstaker et skriftlig og begrunnet svar innen én måned etter forespørselen.

Prøvetid

Det er vedtatt noen mindre endringer knyttet til prøvetid. Som utgangspunkt kan prøvetid avtales for en periode på inntil seks måneder. Lovendringene innebærer at ved midlertidig ansettelse, kan ikke prøvetiden som utgangspunkt overstige halvparten av ansettelsesforholdets varighet.

Det lovfestes også at det ikke kan avtales ny prøvetid dersom arbeidstaker skal fortsette i samme stilling eller i en stilling som i det vesentlige er likeartet stillingen arbeidstakeren har hatt i samme virksomhet. Ved fast ansettelse kan ny prøvetid likevel avtales dersom arbeidstakerens tidligere ansettelsestid og ny prøvetid samlet ikke overstiger seks måneder.

Reglenes bakgrunn og formål

Endringene har til formål å fremme mer forutsigbare arbeidsvilkår og gi økt trygghet og klarhet for arbeidstakere, samt bidra til å fremme regjeringens overordnede målsetting om å fremme hele og faste stillinger. Regelendringene gjennomfører også det EØS-relevante EU-direktivet om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår.

Det er foreløpig uklart om det vedtas overgangsbestemmelser.