Kompetanse

Fredrik Lilleaas Ellingsen leder Selmers forretningsområde for tvisteløsning, og er spesialisert innen sivilrettslig prosedyre, voldgift og store kommersielle tvister. Han er en strategisk rådgiver for klienter i både nasjonale og internasjonale spørsmål. Han har utstrakt erfaring innen tvisteløsning og mekling innenfor et bredt spekter av sivile saker, herunder teknologitvister, entreprise, styreansvar og erstatningssøksmål, M&A tvister, IT-prosjekter og immaterielle rettigheter (IPR). Fredrik har 5 års praksis som dommerfullmektig ved Oslo tingrett, og er tilknyttet Universitetet i Oslo som universitetslektor hvor han foreleser jevnlig i prosess og har oppdrag som veileder og sensor. Han er en av landets fremste eksperter på bevistilgang og bevissikring, og bestod i 2019 prøvesak for Høyesterett i en prinsipiell sak om tilgang til digitale bevis. Fredrik er foredragsholder/prosedyreveileder på det obligatoriske advokatkurset i regi av JUS, tidligere nettverksleder for JUCs nettverk i sivilprosess og prosedyre og er forfatter av lovkommentaren til Luganokonvensjonen for Karnov Group Norway. Han er rangert av det internasjonale rankingbyret Legal 500 (2024) som Next Generation Partner innen tvisteløsning og prosedyre i Norge. Fredrik er også anerkjent i Legal 500 Arbitration Powerlist Nordics (2024) som en av flere ledende advokater innen voldgift i Norden.

Arbeidserfaring

2022
Partner – Advokatfirmaet Selmer AS
2020 - 2022
Nettverksleder - sivilprosess og prosedyre – JUC Norge
2020 - 2021
Senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2020
Medlem – Advokatforeningens Disiplinærutvalg
2018 - 2019
Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2018
Medlem/mekler – Det eksterne utvalget av rettsmeklere ved Borgarting lagmannsrett og underliggende tingretter
2016 - 2018
Sensor i etterforskning – Politihøgskolen (PHS)
2016 - 2018
Dommerfullmektig I – Oslo tingrett
2014
Universitetslektor/veileder/sensor – Universitetet i Oslo
2014 - 2017
Foreleser/fagansvarlig menneskerettigheter og sivilprosess – Treider jus
2014 - 2016
Dommerfullmektig – Sarpsborg tingrett
2012 - 2014
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Staff AS
2011 - 2012
Vitenskapelig assistent – Universitetet i Oslo
2004 - 2005
Befal under førstegangstjeneste – Sjøforsvaret

Utdanning

2019 - 2019
Executive Education – Harvard Law School
2007 - 2012
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

2022
Dispute Resolution Review - Norway Chapter
2021
Lovkommentar til Luganokonvensjonen (Karnov/Lovdata)
2018
Evaluering av kvaliteten på tvangsvedtak – Helse- og omsorgsdepartementet
2016
Rettsmøtene skritt for skritt (3. utgave) – dommerens håndbok for avvikling av rettsmøtene i første instans
2015
Utredning – Tiltak for at Likestillings- og diskrimineringsnemnda skal kunne håndtere saker om oppreisning og seksuell trakassering – Arbeidsforskningsinstituttet, HioA
2014
Evaluering av forsøk med utvidet informasjon og veiledning til søkere og mottakere av sosiale tjenester – Arbeidsdepartementet
2013
Evaluering av pasientrettighetsloven kapittel 4 A – Helsedirektoratet
2012
Fylkesmannens klagesaksbehandling av vedtak etter plan- og bygningsloven (masteroppgave)