Vår kompetanse

Tvisteløsning og prosedyre

En tvist kan være kritisk for virksomhetens drift, omdømme og resultat. Tvisteløsning handler om å løse uenigheter raskt, smidig og kostnadseffektivt – hvor målet er et best mulig utfall for klienten.

Vi har et sterkt team innen tvistehåndtering og prosedyre, med advokater som har lang og omfattende erfaring innenfor forskjellige typer tvisteløsning. Vi bistår jevnlig norske og internasjonale virksomheter, offentlige virksomheter, foretak og myndigheter − både i saker for alminnelige domstoler og nasjonale og internasjonale voldgifter. 


Vår forretningsmessige tilnærming til tvister i kommersielle forhold legger til rette for alternative løsninger når det er riktig. Alle advokatene som jobber innenfor prosedyre og tvisteløsning i Selmer, er også tilknyttet andre avdelinger. De har dermed spisskompetanse innenfor forskjellige industrier og fagområder, slik at prosessteam tilpasses tvistens karakter.

Våre tjenester

Prosedyre
Midlertidig forføyning
Arrest
Skjønnsprosess
Bevissikring
Prosessrisikovurderinger
Tvangsfullbyrdelse
E-Discovery
Voldgift
Kontraktsutforming
Forhandlinger
Mekling

My experience with Selmer is that they are very proactive, available, service minded and are easy to interact with. They work effectively and are solution oriented.

Legal 500

Møt vårt team

Les relaterte nyheter