Kompetanse

Silje Slotterøy Dahlheim er en del av energiavdelingen i Selmer, og har faglig ansvar for compliance i Selmers ESG og Compliance-team. Silje bistår med krisehåndtering, risikovurderinger og regelverksetterlevelse. Gjennom ulike stillinger i det offentlige har Silje fått god kjennskap til offentlig forvaltning, tilsyns- og lovgivningsarbeid, etterforskning, domstolsbehandling og tvisteløsning. Hun har et solid utgangspunkt for å yte rettslig og strategisk rådgivning til næringslivet om bærekraftig forretningsdrift, ansvarlig ledelse og etiske normer. Hennes bakgrunn fra Økokrim og Finanstilsynet gjør henne særlig godt rustet til å gi råd knyttet til kravene som virksomheters ledelse og styre er underlagt når det gjelder eksempelvis korrupsjon, påvirkningshandel, heleri og hvitvasking. Silje bistår også med tvisteløsning og prosedyre, og har flere års erfaring som dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer i Oslo og på Romerike. Hun har betydelig prosedyreerfaring som aktor for både tingrett og lagmannsrett, i alt fra små til svært omfattende saker. Hennes erfaring fra påtalemyndigheten gjør at hun også er trent i å håndtere medier og pågående krisesituasjoner, og eksempelvis forberedelser til avhør. I Finanstilsynet jobbet Silje opp mot verdipapirforetak og infrastrukturforetak, med både konsesjonsbehandlinger, regelverksutvikling, stedlige tilsyn og markedsovervåkning. Hun har derfor utstrakt erfaring med finansregulatoriske spørsmål, og har god kjennskap til regelverksstrukturen i EU på området, samt hvordan de ulike formene for regulering gjennomføres og følges opp i norsk rett og fra tilsynsmyndigheter. Silje har også jobbet med transaksjoner, oppkjøp og omstruktureringer, samt ulike skatterettslige problemstillinger i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange (SANDS). Silje skrev sin masteroppgave som vitenskapelig assistent ved Senter for Europarett, hvor tema for avhandlingen var tekniske handelshindringer.

Arbeidserfaring

2024
Senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2021 - 2023
Politiadvokat – Økokrim
2022
Konstituert tingrettsdommer – Oslo tingrett
2020 - 2021
Politiadvokat – Oslo politidistrikt
2019
Konstituert tingrettsdommer – Øvre Romerike tingrett
2018 - 2020
Dommerfullmektig – Oslo tingrett
2015 - 2018
Dommerfullmektig – Nedre Romerike tingrett
2012 - 2015
Seniorrådgiver – Finanstilsynet
2008 - 2012
Advokat – Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange AS
2007 - 2008
Vitenskapelig assistent – Senter for Europarett, Universitetet i Oslo
2007
Praktikant – Advokatfirmaet Kluge AS

Utdanning

2008
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo

Les relaterte nyheter