Forsikring bidrar til økonomisk sikkerhet ved skade og tap. Virksomheter bør derfor tegne forsikring tilpasset deres aktivitet og risikoprofil, og sørge for å ivareta sine rettigheter under forsikringen dersom skade eller tap oppstår. Aktørene i bransjen må på sin side forholde seg til et stadig strengere og mer omfattende regelverk, blant som følge av EUs ambisjon om å etablere et indre marked med felles regulering.

Selmers forsikringsadvokater bistår med alle problemstillinger knyttet til forsikringsrett og forsikringsavtaler. Vi bistår ofte i en tidlig fase med å kartlegge risiko og forsikringsbehov for et selskap eller et prosjekt, og har god kjennskap til ulike forsikringsdekninger. Dersom uhellet er ute, bistår vi også med dekningsvurderinger, melding av skader til forsikringsselskap og oppfølging av skadesaker, samt skadebehandling og regresskrav på forsikringsselskapssiden. Flere av advokatene våre har tidligere arbeidserfaring fra forsikringsselskap.


Vi har også kjernekompetanse innen hele det finansregulatoriske området, herunder rammevilkår for aktørene i forsikringsbransjen og salg og markedsføring av forsikring. Vi bistår banker, forsikringsselskaper og forsikringsmeglere med organisering og utvikling av virksomheten, klientavtaler, distribusjons- og agentavtaler, kvalitetskontroll og revisjon av intern praksis og retningslinjer. Vi bistår også i prosesser mot Finanstilsynet og Finansdepartementet, både i konsesjonssaker og annen løpende dialog.

Våre tjenester

Forsikringsavtaler
Skadesaker
Tvisteløsning
Forsikringsregulatorisk
GAP analyser