Vår kompetanse

Personvern og GDPR

Personopplysninger er betydningsfulle for den det gjelder, og har fått stor kommersiell og samfunnsmessig betydning. En økt sikkerhetsrisiko og et skjerpet personvernregelverk krever at virksomheter beskytter slike opplysninger på en god og lovlig måte. Mangelfulle etterlevelse av personvernregelverket kan i verste fall resultere i tapt omdømme og økonomiske konsekvenser.

I Selmer har vi bred erfaring med å håndtere og drive personvernprosjekter. Vi dekker alle juridiske aspekter knyttet til personvern og informasjonssikkerhet, herunder også særlovgivning innenfor blant annet helse, telekom, bank og finans og arbeidsrett.

Våre tjenester

Kartlegge og vurdere lovligheten av virksomhetens behandling av personopplysninger
Utarbeide og implementere internkontrolldokumentasjon og rutiner
Utarbeide personvernerklæringer og samtykketekster
Utvikling og kvalitetssikring av personvern- og sikkerhetsstrategier
Gjennomføre risikovurderinger og personvernkonsekvensutredninger (DPIA)
Avtaler om behandling av personopplysninger, herunder databehandleravtaler
Overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS
Vurdere krav til å ha personvernombud
Kontrolltiltak i arbeidslivet, herunder innsyn i e-post
Cyberkriminalitet og granskning av sikkerhetshendelser
Myndighetskontakt
Workshop og opplæring